Ki tio zoni zi Toki IO

entrez dans le langage Toki IO

go in the Toki-io language

entrar en el languaje Toki-io

masuk dalam bahasa Toki-io